ข่าวสังคม

จิตอาสากาฬสินธุ์ต้านภัยแล้งตามทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล สร้างแหล่งอาหารรองรับผลกระทบโควิด

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน เพื่อรณรงค์ปลูกผักสวนครัวและเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รองรับผลกระทบโควิดขาดแคลนอาหาร

                ที่วัดชัยวนาราม บ้านคำเจริญ ต.เว่อ  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร  รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  นายจารึก เหล่าประเสริฐ   รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายคณิต  คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสุนทร พหลทัพ พัฒนาการ อ.ยางตลาด และส่วนราชการ ผู้นำสตรี จิตอาสา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศภัยแล้ง ปี 2563 ในเขตพื้นที่ต.เว่อ  อ.ยางตลาด จำนวน 7 หมู่บ้าน จึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งขึ้น  โดยมีการขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง พร้อมทั้งจัดสร้างฝายชะลอน้ำกั้นลำห้วยและกำหนดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำกั้นลำห้วยก้านเหลือง และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่  ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ อาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกิจกรรม  Kick Off ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง โดยนำร่องที่จวนผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา และขยายผลสู่ชุมชนในครั้งนี้

ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล ประกอบด้วย การมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาสตรี จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 18 อำเภอ กิจกรรมลงแขก เอามื้อ สามัคคี ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ลงแปลงเรียนรู้ลงมือทำจริง ประกอบด้วยขุดลอกคลองไส้ไก่ และทำหลุมขนมครก ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่พื้นที่ของนางใบ ภูผุน บ้านเลขที่ 13 หมู่ 10 บ้านคำเจริญ ต.เว่อ อ.ยางตลาด และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร  ที่พื้นที่ของนายบุญเชิด ภูผาดวง บ้านเลขที่ 168 หมู่ 1 บ้านหนองเสือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด ซึ่งอยู่ในบริเวณฝายชะลอน้ำกั้นลำห้วยก้านเหลือง ซึ่งได้สละพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ให้ชาวบ้าน ได้มาปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่และแหล่งน้ำให้เป็นประโยชน์ และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19