ข่าวสังคม

ไม่น่าเชื่อ พบวัดป่าติดอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ต้นน้ำเขื่อนลำปาวขาดแคลนน้ำหนัก

พบวัดป่ากลางหุบเขารอยต่ออำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ติดอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ต้นน้ำเขื่อนลำปาว แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เจ้าอาวาสวัดวอนส่วนราชการบรรเทาความเดือดร้อนหลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก  เพื่อศาสนประโยชน์และการดำรงชีพของชาวบ้านชุมชนใกล้วัด

วันที่ 12  มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่วัดป่าธรรมสถิตย์ บ้านท่างาม หมู่ 6 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กำลังได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงการจัดบุญตามประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  เพราะน้ำที่ใช้ปัจจุบันได้จากบ่อน้ำซับบนภูเขา ขณะที่การขอรับน้ำจากหน่วยงานอื่นหรือพ่อค้าเร่ ที่จะนำขึ้นไปส่งหรือขายให้นั้น เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอยู่กลางหุบเขา ถนนบางช่วงลาดชัน บางช่วงสูงชัน และขรุขระ เต็มไปด้วยหลุมบ่อ

พระอาคม  จนฺทาคโม อายุ 56 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมสถิตย์ กล่าวว่าวัดป่าธรรมสถิตย์ ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องจากพระราชดำริ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2539  เป็นวัดสายธรรมยุต เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน โดยตนได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามอำนาจแห่งกฎมหาเถรสมาคมในปี 2547

พระอาคมกล่าวอีกว่า การก่อตั้งของวัดป่าธรรมสถิตย์ ยังถือเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนผู้นำชุมชน ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันการบุกรุก จึงมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมทั้งต้นสักทองและต้นไม้ประเภทอื่น ที่ทางวัดได้ร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น ประชาชน ปลูกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่สิ่งที่ทางวัดขาดแคลนและมีความต้องการคือแหล่งน้ำเพื่อการใช้สอยในวัด ที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และในช่วงมีกิจกรรมทำบุญต่างๆ เพราะน้ำที่ใช้ได้จากบ่อน้ำซับบนภูเขาเท่านั้น

พระอาคมกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อน้ำไม่เพียงพอ จึงอยากให้ทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยจัดทำแหล่งน้ำหรือฝายแม้ว เพื่อเป็นบ่อดักน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขา ผลดีที่จะได้จากบ่อกักเก็บน้ำดังกล่าวคือ เป็นบ่อดักน้ำป่าป้องกันน้ำป่าไหลชะล้างพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างเสียหาย ได้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำได้ตลอดปี ทั้งนี้ เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ในการโอบอุ้มธรรมชาติ และหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต หากมีน้ำก็อยู่ได้   ไม่มีน้ำ ก็อยู่ไม่ได้ ป่าก็จะถูกบุกรุกทำลาย ขอให้เห็นความจำเป็นและความสำคัญตรงนี้ เพราะวัดและพระ เณร อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อยู่เพื่อรักษาป่าไม้ที่เป็นสมบัติของชาติและเป็นแหล่งอาหารชุมชนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังสืบไป