ข่าวสังคม

นครพนม จัดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดนครพนม ปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้วยโศกตอนล่าง บ้านนาโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 (อำเภอนาแก) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมริเริ่มโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง มีน้ำกินน้ำใช้ และทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการขุดลอกห้วยโศกตอนล่างและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ