ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ต้นแบบความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์   ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน  ต้นแบบ“ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”   ภายใต้ชื่อกิจกรรม kick off ปักหมุดสุดรัก ปลูกผักกินเอง  โดยมีการบูรณาการกิจกรรมปลูกผักที่บ้านพักนายอำเภอและการพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย โครงการยุวชนสร้างชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตสกลนคร  เพื่อก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 3  ก.ค. 63  ที่บ้านพักนายอำเภอสหัสขันธ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์  ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร  โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอ.สหัสขันธ์ พร้อมด้วย นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นำหัวหน้าส่วนราชการ อ.สหัสขันธ์  อปท. 8 แห่ง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เครือข่ายเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  กลุ่มร้านอาหารปลอดภัย เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ  และร่วมประกาศ kick off  ปักหมุดสุดรัก  ปลูกผักกินเอง  ให้ครบทั้ง 85 หมู่บ้านใน 8 ตำบลของ อ.สหัสขันธ์

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จากวิกฤติโควิด 19  ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเกิดภาวะขาดแคลน  โดยได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถพาประเทศรอดพ้นวิกฤติได้  โดยกระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ให้ประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้รับประทานเองเพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน  ทั้งนี้ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์  ได้มอบนโยบายให้ทุกอำเภอโดยมอบให้นายอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนการรณรงค์  และให้เริ่มจากบ้านพักนายอำเภอ  ซึ่งของอ.สหัสขันธ์ได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนกิจกรรมและจัดเป็นมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์  เห็นภาพเชิงประจักษ์ถึงการร่วมแรงร่วมใจเพื่อการเป็นต้นแบบอย่างสมบูรณ์

ด้านนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ในส่วนของมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์  เป็นกิจกรรมที่รวมใจคนสหัสขันธ์มาร่วมกิจกรรม   ผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่บ้านพักนายอำเภอ  โดยการจัดสรรพื้นที่ให้ส่วนราชการเข้ามาร่วมจัดแปลงผัก  ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  ช่วยกันดูแลและเมื่อได้ผลผลิตก็มาแบ่งปันกันเพื่อนำไปรับประทานในครัวเรือน  ขณะเดียวกัน  เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์  ยังได้นำเอากิจกรรม Clean Food Good Teast  หรือร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เข้าร่วมเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารของ อ.สหัสขันธ์ มีมาตรฐานของเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต