ข่าวสังคม

พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ ทำบุญวันอาสาฬหบูชาแน่นวัดขอพรผ่านพ้นภัยโควิด-19

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 แน่นวัด พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์ให้ผ่านพ้นภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8 (ธ) นำประชาชนพุทธศาสนิกชน ทายกทายิการ่วมกันทำบุญไหว้พระสวดมนต์ เนื่องในวัดอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ในการนี้ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมเนื่องในวัดอาสาฬหบูชาประกอบด้วย มีการตักบาตร ถวายภัตตาหาร ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ไหว้พระรับศีลรับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้มีพระคุณ ผู้ร่วมทำบุญยังได้ร่วมถวายพระแก้วมรกตขนาดหน้าตัก 80 นิ้วที่ครอบครัวพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ให้กับวัดประชานิยม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เดือน 8 ทางจันทรคติ จากประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั้น คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรก โดยเสด็จแสดงพระธรรมเทศนาในบทที่ชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่พระปัญจวัคคีทั้ง 5 ประกอบด้วย พระอัญญาโกณฑัญญะ พระภัททิยะ พระวัปปะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมเข้าใจพระธรรมคำสอนและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาได้รับการบวชจากพระพุทธองค์ ที่ชื่อว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นวันที่ทำให้เกิดพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และพระภิกษุสงฆ์ผู้ประกาศพระสัทธรรมครบ 3 ประการ