ข่าวสังคม

จ.กาฬสินธุ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมที่มีการพัฒนาในพื้นที่ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 ที่มีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้มีการรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่มีการพัฒนาและดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่รวม 41 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำมากที่สุด โดยมีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมดำเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการจัดทำระบบประเมินผลความสำเร็จและความคุ้มค่าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ มีรายได้ มีอาชีพ ได้ทำงานในพื้นที่ จึงขอให้ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว