ข่าวสังคม

นครพนม รวมพลังเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน รำลึก ร.7 ปล่อยพันธุ์ปลา 100,300 ตัว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร คอยหล่อเลี้ยงคนในชุมชนตลอดทั้งปี ภายใต้กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้วางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ขึ้นมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 อีกทั้ง เป็นสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ำที่เพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่หนองคำเอื้อง บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง ซึ่งเป็นหนองน้ำเก่าแก่ของชุมชน เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ด้วยมีขนาดเล็กดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าจึงได้ดำเนินการขอการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกจากสำนักงานชลประทานมาดำเนินการขุดลอกจนแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมีน้ำเพื่อการเกษตรที่มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เช่นเดียวกับหนองคำแอ้ที่เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และคนในชุมชนได้มีการช่วยกันดูแลจนประสบความสำเร็จ มีปลาจำนวนมาก จึงสามารถที่จะจำหน่ายพันธุ์ปลาจากหนองดังกล่าวได้ กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้ทุกคนได้ร่วมกันปล่อยปลาเผาะ จำนวน 300 ตัว ปลาไน 50,000 ตัว และปลาจาด 50,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 100,300 ตัว