ข่าวสังคม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชนติดตามโครงการพระราชดำริขุดลอกสระกักเก็บน้ำ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่โครงการต่อยอดจากโครงการพระราชดำริขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำใช้เพื่อสำรองให้กับโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชน จ.กาฬสินธุ์ทุกแขนง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โครงการขยายผลอันเนื่องมากจากพระราชดำริ โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ร่วมให้ข้อมูล

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการขยายผลอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นั้น จากเดิมที่พื้นที่เกิดสภาวะน้ำพร่อง ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ แม้อยู่ติดกับเขื่อนลำปาว ดังนั้นราษฎรในพื้นที่ จึงได้ถวายฎีกา เพื่อขอแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต่อขยายคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และกรมชลประทานได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นสมควรช่วยเหลือ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2549 ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้ได้ตามปกติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการขุดลอกร่องชักน้ำ ก่อสร้างคลองและท่อส่งน้ำกับการก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านป่ากล้วยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวว่า ในปี 2563 ได้มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกชุม ด้วยงบประมาณ 6,075,000 บาท ต่อมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญโครงการที่ขอรับสนับสนุน จึงอนุมัติโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ให้เชื่อมโยง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ และเพื่อขยายผลโครงการในพระราชดำริ ด้วยงบประมาณจำนวน 999,200 บาท เพื่อให้โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งจะรองรับน้ำได้ประมาณ 40,000 คิว ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน นี้

ขณะที่นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการขยายผลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จะทำให้ราษฎรในพื้นที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 มีน้ำใช้ทั้งการเกษตร การอุปโภค บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดอย่างยั่งยืน ตลอดจนประชาชนในตำบลลำปาว และหนองสอ ก็จะได้รับประโยชน์จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย

ด้านนางนิต โนนพิจิตร อายุ 62 ปี เกษตรกรบ้านป่ากล้วยที่ได้รับประโยชน์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่บ้านป่ากล้วยและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น แม้จะอยู่ติดกับเขื่อนลำปาว แต่ก็ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากอยู่ทางเหนือของเขื่อน โดยเฉพาะหน้าแล้งระดับน้ำลดลงทำให้ไม่สามารถสูบน้ำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จชาวบ้านก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและสามารถมีน้ำเพียงพอต่อการบริโภค และทำการเกษตร สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้นอย่างแน่นอน