ข่าวสังคม

ศาลกาฬสินธุ์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงร.10

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัชฐปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  พร้อมกันนี้นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผอ.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ นางอารีย์ ได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยดวงจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยหาที่สุดมิได้ โดยพสกนิกรสำนึกอยู่เป็นนิตย์ว่าได้อยู่ร่วมกันมาด้วยความรัก สามัคคี และมีความสุข เจริญได้ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ได้มีพระเมตตาคุณโปรดเกล้า ทะนุบำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระปรีชาสามารถ และพระราชวิจารณญาณอันสุขุมลุ่มลึก ได้ทรงตรากตรำพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตลอดมา

ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแสดงความภักดี เทิดพระเกียรติแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะสนองพระราชปณิธาน ด้วยการยึดมั่นคติธรรมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทาน ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ได้อภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เสร็จสถิตยั่งยืนในรัตนราชไอศูรย์ เป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปกกระหม่อมแก่ปวงพสกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน