ข่าวสังคม

ยโสธร ปปช. ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องการการทุจริตเชิงรุก กับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุริต และกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องการการทุจริตเชิงรุก เพิ่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

โดยช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) และติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด พร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร เจาะสะดือ 10 เมตร บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ผู้รับจ้างได้แก่ ห้างหุ้นส่วนไทยวิจิตรวิศวกรรม วงเงินสัญญา 499,000 บาท
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการของเทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับคอนกรีตเดิม สายทางบ้านอ่างสมบูรณ์-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ราคากลาง 1,200,000 บาท วงเงินในสัญญา 792,000 บาท โดยผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนไทยวิจิตรวิศวกรรม /ติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหวาย-โรงน้ำ หมู่ที่4 บ้านหวาย ตำบลสามัคคี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร วงเงินสัญญา 9,940,000 บาท ผู้รับจ้างได้แก่ ห้างหุ้นส่วนไทยวิจิตรวิศวกรรม และติดตามโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 17-016 สายทาง บ้านอ่างสมบูรณ์-วัดป่า หมู่ที่ 13 บ้านอ่างสมบูรณ์ ตำบลสามัคคี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิจิตรวิศวกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,940,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ หากพบเห็น หรือทราบเบาะแส การกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือพบการทุจริตในจังหวัดยโสธร สามารถแจ้งเบาะแส และร้องเรียน ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร โทร. 0-4571-2801