ข่าวสังคม

จิตอาสานครพนม รวมพลังขุดลอกหนองสระพัง อำเภอปลาปาก พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำต้านภัยแล้งในพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ ร.10

วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 210 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม หน่วยทหารพัฒนา นพค.22 ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำหนองสระพัง ที่เดิมชาวบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปลาปาก ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ตามโครงการรจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2566 ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม ร่วมกับจิตอาสา 904 ดำเนินการ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝกและทำฝายชะลอน้ำตามคันคลองที่ไหลจากหนองสระพังที่ทำการขุดลอกใหม่กับห้วยไผ่ เตรียมไว้สำหรับการบริหารจัดการน้ำที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างสูงสุดในการดำรงชีวิตเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนทุกคน ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ทรงอยากให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงฤดูแล้งที่ต้องประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี