ข่าวสังคม

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์ ชดเชยความผิดที่เคยกระทำต่อสังคม

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.ทร.) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และชดเชยความผิดที่เคยกระทำต่อสังคม

https://www.youtube.com/watch?v=3YRC2_CscMM&feature=youtu.be

                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และชดเชยความผิดที่เคยกระทำต่อสังคม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายธนพร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร หลักประจำ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนผู้ต้องขังชายและหญิงเข้าร่วม

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดทำโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์” (จอส.รท.) ขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ยังให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยกระทำต่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความมีวินัย มีจิตสำนึกที่ดี รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นทางเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์จึงได้จัดโครงการดังกล่าวรุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีผู้ต้องขังชายเด็ดขาดจำนวน 40 คน และผู้ต้องขังหญิงจำนวน 10 คน สมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าว ให้กับเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมผู้ต้องขัง พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจิตอาสาประจำภาคในการอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ สำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย วินัยและหลักในการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมือง การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคม ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์และหวังว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะเป็นจิตอาสาที่ดี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ