ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกย่องเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ มอบโล่เชิดชูเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกย่องเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ มอบโล่เชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น และมอบธงสัญลักษณ์ ให้กับหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  สถานการณ์ covid- 19  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้หนี้นอกระบบ การลดต้นทุนการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การศึกษา เป็นต้น

โดยก่อนการประชุมได้มีการประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ประจําปี 2563  ซึ่ง นายแสนยากร คาดีวี จากอำเภอสมเด็จ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิเศษ นาหนองตูม จากอำเภอท่าคันโท ได้รับคัดเลือกให้เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิลัดดา ฉายถวิล จากอำเภอสหัสขันธ์ และนายกุล นนทะพิมพ์  อำเภอท่าคันโท ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีจังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ปี 2563  ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน และรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหนองแสงน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ  และพิธีมอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 18 หมู่บ้าน