ข่าวสังคม

เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัดและระดับเขต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  มอบหมายให้ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพที่ 7   โดยมีนางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม

นางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ ระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพที่ 7 และพัฒนาทักษะการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 100 คน

นางสาวนงนุช กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พญ.พัชราพร เดชบุรัมย์ แพทย์เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคามนางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดร.สีใส ยี่สุนแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ดร.วันทนา กลางบุรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ดร.เสาวดีย์ ดีมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโล และดร.จมาภรณ์ ใจภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน จำนวน 3 วัน (31 พฤษภาคม  – 2 มิถุนายน 2566) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทั้ง 4 จังหวัดในเขต 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์