ข่าวสังคม

มุกดาหาร นพค. 24 ติดตามงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (อ่านว่าสอง – สี่) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือประชาชน ติดตามผลผลิต ความก้าวหน้าของโครงการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 ก.ค. 2566 พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (อ่านว่าสอง – สี่) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ ตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอน และตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 2 กลุ่ม ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง 2 กลุ่ม โครงการขุดสระเก็บนำในไร่นา จำนวน 13 แห่ง พร้อมโครงการประกอบ ได้แก่ การเลี้ยงหหมูหลุ่ม เลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงปลา การพืชผักสวนครัวและ ไม้ผลไม้ยืนต้น เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมเข้าพบปะ เยี่ยมชม เยี่ยมชมผลผลิต

ด้านนายลำพันธ์ สิงห์ขัน อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ที่เลี้ยงอยู่ทุกวันมีเป็ด มีหมู และปลา ทางหน่วย นพค.24 มาช่วยทำให้ทุกอย่าง แค่มีพื้นที่ส่วนอุปกรณ์ทาง หน่วย นพค.24 มาสนับสนุน โดยทำเป็นโครงการของพ่อหลวง ได้โครงการมาก็ดีใจมาก ทางหน่วยเข้ามาส่งเสริมและประชาคมในหมู่บ้าน ได้ไปลงรายชื่อกับชาวบ้านคนอื่นเมื่อปี 64 พอปี 65 ทางหน่วยได้เข้ามาขุดบ่อ ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารไม่ต้องไปซื้อ พืชผักสวนครัวปลูกก็ได้กินได้ขาย เหลือกินได้แบ่งให้เพื่อนบ้าน โดยโครงการทั้งหมดทาง หน่วย นพค.24 เข้ามาส่งเสริมให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อยากขอบคุณทาง นพค.24 ที่เข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

จากการดำเนินกิจกรรม ของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำ ในการพัฒนาต่อยอด เพิ่มผลผลิตผล สร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาต่อยอด ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป