ข่าวสังคม

จิตอาสานครพนม ร่วมใจทำนุบำรุงพระศาสนาสืบสานพระราชปณิธาน ร.10 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่วัดนาเจริญ บ้านนาคอย ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดและพื้นที่โดยรอบ โบสถ์ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรมภายในวัด รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่มร่มเงาและความร่มเย็นให้วัด ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้วยพระองค์เอง และทรงพระราชทานพระราชดำริ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็น “พุทธมามะกะ ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัย พรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรม เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรม และทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการที่ทรงเป็น“พุทธศาสนูปถัมภก” ทรงอุปถัมภ์ค้ำชู จรรโลงพระพุทธศาสนา และทรงอุปภัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทย เช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในศาสนพิธีและโอกาสสำคัญของชาวไทยมุสลิมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ งานเมาลิดกลางที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัด พิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ พิธีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

ขณะที่ในจังหวัดนครพนม เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันงานเทศกาลประจำปี เช่น วันสงกรานต์พระองค์ท่านจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะเพื่อสรงน้ำองค์พระธาตุพนม สรงพระองค์แสนศาสดาพระประธานในพระอุโบสถและเปลี่ยนผ้าแพรแดงประจำกายใน เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทรงพระราชทานเทียนพรรษาทอดถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ ตลอดระยะที่จำพรรษา และเมื่อถึงวันออกพรรษาจะทรงพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วยไตรมาสเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้เมื่อมีการจัดสอบบาลีสนามหลวงจะทรงถวายความอุปถัมภ์แด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั้งในจังหวัดนครพนมและทั่วประเทศ