ข่าวสังคม

กดเช็คด่วน กสทช.ให้ความรู้สิทธิผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563


วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีพันเอกวีรชาติ ศรีสังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วย ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ มีส่วนราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ใน จ.กาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


พันเอกวีรชาติ ศรีสังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า การจัดกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันพึงมี จาการมใช้บริการโทรคมได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2563 กำหนดจัดขึ้น 5 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจัดที่ จ.นครปฐม ครั้งที่ 2 ที่ จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3 ที่ จ.กาฬสินธุ์ ขณะที่ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และครั้งสุดท้ายจะจัดที่ จ.ตรัง


พันเอกวีรชาติกล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการสื่อสารยุค 5G และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก, บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช.กับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคติจิตอล และเสวนาในหัวข้อสิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมในยุค 5G ทั้งนี้ มี ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล นางสาววิชชุตา ไทยตระกูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม และนางสาวทัศน์วรรณ เหล่าเจริญเกียรติ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม บรรยายเสวนา ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน