ข่าวสังคม

ขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ประธานทอดผ้าป่า 103 ปี ร.ร.สนามบิน กว่า 1.5 ล้านบาท.

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสนามบินขอนแก่น เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนสนามบินครบรอบ 103 ปี 9 สิงหาคม 2463 ได้ยอด กว่า 1.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนสนามบิน และโดมสายชั้นปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ศิษย์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสนามบิน ร่วมจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสนามบินเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนสนามบินครบรอบ 103 ปี 9 สิงหาคม 2463 โดยโรงเรียนจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.โดยมีพระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทฺโธ  ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล  รับเป็นองค์ประธานในการรับ กองผ้าป่าสามัคคี ของแต่ละสายชั้นเรียน พร้อมทั้ง ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน, นายสายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ,นายนิเทศก์ แสงสีเรือง , นายบัวเรียน อโรคยานันท์ อดีต ผอ.ร.ร.สนามบิน ,นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน นายสมพงษ์ บุญนาม ,น.ส.อินทุอร โค้งวังชัย,นางกุลปรียา กากแก้ว,นายอรรถพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ผช.ผอ.ร.ร.สนามบิน ,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นายมนตรี สาระบูรณ์ ,ดร.ยิ่งลักษณ์ งามดี, นางสุกัญญา ศรีจำนง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้

นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวว่าการจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสนามบินเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนสนามบินครบรอบ 103 ปี 9 สิงหาคม 2463 ครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุง หอประชุมอาคาร 100 ปี เพื่อให้เป็นหอประชุมที่ได้มาตรฐานโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยการนี้มี ภาคีเครือข่ายโรงเรียน, ศิษย์เก่าอดีตครูโรงเรียนสนามบิน ,ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ประกอบพิธีเปิดป้ายโดม สายชั้นปฐมวัย และเจิมแผ่นทอง ด้วย พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบกองผ้าป่าจำนวน 706,153 บาท ซึ่งยอดผ้าป่า ที่ได้จำนวน หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน (1 ,595,495 บาท)