ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน โดยนายวุฒิ  นางจุไรรัตน์  วิรุฬห์วรวุฒิ  นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 นายวุฒิ  นางจุไรรัตน์  วิรุฬห์วรวุฒิ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดตกเซ้งเครื่องเขียน พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,000 บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลาง พระอารามหลวง  อีกทั้งยังเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์  โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/10/2020 13:20 น. by อินทรีภูพาน