ข่าวสังคม

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารสร้างสุขในปฏิบัติการต่อความหวังสร้างพลังใจ (HOPE Task Force) เพื่อพัฒนาผู้นำการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตจากภาคสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพสูง และสร้างระบบนิเวศสุขภาพจิตแบบยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารสร้างสุขในปฏิบัติการต่อความหวัง สร้างพลังใจ (HOPE Task Force) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกรมสุขภาพจิต โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต และสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Academy) ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานทีม Mcatt ระดับเขต/จังหวัด และอำเภอ จำนวน 120 คน ร่วมประชุม

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตคนไทยมาโดยตลอด นอกเหนือจากการเฝ้าระวัง การให้ความรู้ การสื่อสารและผู้สร้างสาร เป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะทำให้ประชนได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ซึ่งการสื่อสารในปัจจุบันยังคงให้ความสนใจในเรื่องของโรคภัยทางสุขภาพจิต ผลกระทบ และนำเสนอในแง่มุมที่เป็นปัญหา ยังขาดกระบวนการสร้างสรรค์สารและข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องของการสื่อสารสุขภาพจิต หรือการสื่อสารเพื่อป้องกันปัญหาและนำไปสู่กระบวนการสร้างสังคม ที่มีพลเมืองที่มีสุขภาพจิตดีที่เพียงพอ

“ซึ่งผู้ที่สามารถขับเคลื่อนแนวคิดและระบบนิเวศนี้ได้ในวงกว้าง คือ ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารและผู้ที่มีผู้ติดตามในสังคมเป็นจำนวนมาก โครงการนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญแรกในการนำประเทศไทยไปสู่การมีสุขภาพจิตแบบยั่งยืน พัฒนาผู้นำการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตจากภาคสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพสูง และสามารถนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตไปปรับใช้ และสร้างระบบนิเวศสุขภาพจิตแบบยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายจุดแจ้งเหตุเพื่อการกู้ชีพจากการฆ่าตัวตาย (suicidal rescue)และให้มีความรอบรู้ด้าน รู้จักปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่รอบตัว รู้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในช่องทางการให้การช่วยเหลือ และสามารถแนะนำเบื้องต้นแก่บุคคลอื่นได้”

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารสร้างสุขในปฎิบัติการต่อความหวังสร้างพลังใจ (HOPE Task Force) ในครั้งนี้ นอกจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรูปแบบของการสื่อสารในแขนงต่าง ๆ ยังถือเป็นการสร้างสังคมนักสื่อสารที่พร้อมจะสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการผลิตสารที่สร้างสุข นำไปสู่การมีสุขภาพจิตดีในประชาชนต่อไป นำไปสู่การสร้าง “สังคมนักสื่อสารสร้างสรรค์ ผลิตสารสร้างสุข” ที่เริ่มจากภายในตัวบุคคลออกไปสู่พื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน