ข่าวกีฬา

เลย นักกีฬากว่า 300 คนร่วมเดิน วิ่งเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทย

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 6 ก.พ. 2567 ณ สวนสาธารณะกุกป่อง ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ” กิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างกระดูก โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทย สัญจร” ครั้งที่ 1/2567 โดย สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออกร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านออร์โธปิดิกส์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรค รวมทั้งการป้องกันโรคทางด้านออร์โธปิดิกส์ ที่เป็นปัญหาในประชาชนและผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ โรคกระดูกพรุน ภาวะข้อ เข่าเสื่อม ภาวะปวดหลัง เป็นต้น

สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเลยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดโครงการให้ความรู้ สู่ประชาชน โดยใช้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2567” ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ และในส่วนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คือวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างกระดูก โดยคาดหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้จะได้ความรู้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธี ลดการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกาย และเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน