ข่าวเศรษฐกิจ

เลย ประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ให้ชุมชน “ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย มีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ” โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ดำเนินการ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของ 5 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน/ชุมชน มาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) เพื่อให้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยใช้กลไกประชารัฐในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในระดับพื้นที่

การจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดเลย” ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป ทางการเกษตร ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดเลย เกิดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงตลาดอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนห้างสรรพสินค้า และภาคีการพัฒนา กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการพัฒนาเกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย” กิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย” การเจรจา “จับคู่ธุรกิจการค้าระหว่าง อำภาฟาร์ม กับผู้ประกอบการจังหวัดเลย และ กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/09/2023 14:29 น. by อินทรีภูพาน