ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปักหมุด Dry Port ขอนแก่น หวังเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ,ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเด็นสำคัญขึ้นหารือ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) โดยมี นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง และ ที่ปรึกษาโครงการฯร่วมปรึกษาหารือ

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เปิดเผยว่าสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษา ได้รับจ้างจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่บ้านโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับการท่าเรือฯ ในการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่โครงการ โดย ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ได้ให้ข้อมูลว่า “การที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทาง มทร.อีสาน รับงานนี้ เนื่องจากความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ระบบรางของเรา

ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวอีกว่าโดยมีการจัดตั้ง สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Institute of Collaborative Logistics and Transportation) ขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และพัฒนาระบบขนส่งทางราง นอกจากนั้นยังมี หลักสูตร ซ่อมระบบอาณัติสัญญาณ การออกแบบสถานี การจัดการสถานี วิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดสอนใน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระบบราง ไฟฟ้าระบบราง และโยธาระบบราง ตั้งแต่ปี 2557 ที่ วข.ขอนแก่น เป็นต้น

ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวด้วยว่าในด้านของทีมทำงานนั้น โครงการนี้ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเอกชนด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และได้ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานหลายปี

ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวเพิ่มเติมว่าทางด้านการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เป็นโครงการสำคัญที่บรรจุภายใต้แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2566-2670 ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 พัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจฯ โดยสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม (คค.) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport) และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยเน้นว่า Dry Port ขอนแก่น ถ้าเกิดขึ้นจริงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ตอนนี้เรารอไม่ได้โครงการนี้ควรเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวในภาพรวมว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านพ่อเมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ซึ่งได้ให้ความเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของเมืองขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอยู่แล้ว ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการลดต้นทุนค่าขนส่ง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ และทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ”

ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการศึกษาวิจัยนี้ มีระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึง ต้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งในกระบวนการวิจัยนั้น หลังจากที่ทางวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาข้อมูลตามขอบเขตงานที่ทางการท่าเรือกำหนด จะมีการจัดประชุมทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) เพื่อให้โครงการมีความพร้อมสามารถไปใช้เป็นแนวทางการในการลงทุนและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป.