ข่าวเศรษฐกิจ

บุรีรัมย์ “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” คาดเงินสะพัดกว่า 4 แสน

เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน นำสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ 30 คูหา มาจำหน่าย 3 วัน ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง ได้มาเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป คาดมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เงินสะพัดไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท

วันที่ 29 พ.ย. 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @บุรีรัมย์” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางการค้า สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-20.00 น. ที่บริเวณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP / SMEs จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด นำสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าชุมชนเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจำหน่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง ได้มาเลือกชม เลือกชิม เลือกช็อป กันอย่างหลากหลาย จำนวน 30 คูหา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจ เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ยอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้นับเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นวาระแห่งชาติที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายรายได้และโอกาสไปยัง ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริม เพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน ให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ