ข่าวเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดระเบียบร้านอาหารปลอดภัย Clean food good taste สู่การท่องเที่ยวมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  ลงพื้นที่จัดการการท่องเที่ยว พื้นที่อ.สหัสขันธ์  จัดระเบียบร้านอาหารปลอดภัย Clean food good taste  รองรับการพัฒนาเมืองสู่การท่องเที่ยวมาตรฐาน  และมีความปลอดภัย

วันที่ 19 ก.พ. 63  ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน Clean food  good taste  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ    นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  โดยมี  ผศ.ดร.ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง  รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก  อ.สหัสขันธ์  และ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม  8 ตำบล  85 หมู่บ้าน พื้นที่ อ.สหัสขันธ์  กว่า 120 คน  ร่วมกิจกรรมโครงการ  และรับการทดสอบตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในมือผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย

ผศ.ดร.ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง   กล่าวว่า  พื้นที่อ.สหัสขันธ์  เป็นเสมือนใจกลางของการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต หลายแห่ง  ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร  วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  วัดพุทธาวาสภูสิงห์  วัดสักกกะวัน(ภูกุ้มข้าว)  และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกหลายแห่ง  โดยธุรกิจการท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ ยังมีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้น  มีร้านค้า ร้านอาหาร เกิดขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะขยายเติบโตในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ปรับเปลี่ยนสู่เมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและมีมาตรฐาน  ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้นำนิสิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ อ.สหัสขันธ์  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  ที่จะพัฒนาศักยภาพ  ยกระดับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  แผงลอยให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food  good taste   และการทำ Digital Marketing เพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สสอ.สหัสขันธ์  กล่าวว่า  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน Clean food  good taste  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ    นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการบูรณาการการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะพื้นที่อ.สหัสขันธ์  ที่ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งในห้วงประเพณีสำคัญทั้งปีใหม่ สงกรานต์  และออกพรรษา  จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 10,000 คน เดินทางมาเที่ยว  พักผ่อน และใช้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม  ซึ่งจากโครงการนี้ยังจะทำให้มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการ  และพัฒนาสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ในเมืองท่องเที่ยวด้วย