ข่าวเศรษฐกิจ

ครบรอบ 104 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบูธโชว์ผลสำเร็จประจำปี 2563

เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์และผลงาน ออกบูธโชว์ผลสำเร็จการบริหารจัดการ ในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 และครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ 104 ปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพชร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยประธานสหกรณ์ทุกอำเภอ สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานและจัดบูธแสดงความสำเร็จของกลุ่มเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สหกรณ์ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานราก เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ เช่น การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การปกครองตนเองและความเสมอภาค  ความร่วมมือระหว่างสมาชิกและความเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นต้น จึงสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พล.ต.ต.มนตรี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. 2459  ซึ่งในปีนี้ครบ 104 ปี การสหกรณ์ไทย ปัจจุบันสหกรณ์มีหลายประเภท  เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณะชนได้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีพิธีทำบุญ  พิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ และออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ สำหรับปีนี้ครบรอบ 102 ปี แห่งการสหกรณ์ และเป็นปีแห่งการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป