ข่าวการศึกษา

ม.นครพนม ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากญี่ปุ่น ศึกษาเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุและระบบบริการสุขภาพในชุมชนอีสาน ร่วมกับนักวิจัยและภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุและระบบบริการสุขภาพในชุมชนอีสาน ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้ประสานงานนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเดินทางมายังประเทศไทย เปิดเผยว่า การมาเยือนของคณะนักศึกษาแพทย์ของญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุและระบบบริการสุขภาพในชุมชนอีสาน ของ “โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนวิถีวัฒนธรรมชุมชนชนบทอีสาน จากประเทศญี่ปุ่น” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่ เข้าใจระบบสุขภาพชุมชนในชุมชนชนบทของไทย ภายใต้การทำงานของ 4 ภาคีหลัก คือ ท้องถิ่น ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ และภาคประชาชน ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอีสาน เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมและนำไปใช้เป็นทุนศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม และประเทศญี่ปุ่น

โดยนักศึกษาแพทย์ที่มาครั้งนี้ ประกอบด้วย Marino Akamatsu, Kyoto University Koharu Matsuda, Kyoto University และ Rina Ishimaru, Keio University ซึ่งแผนกิจกรรมการเดินทาง ทีมนักวิจัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ และภาคีเครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ “กลไกการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม-เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และอำเภอปลาปาก อำเภอนาแก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีของพื้นที่ต้นแบบที่เข้าไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ การศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น มีกำหนดระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2566