ข่าวการศึกษา

อำนาจเจริญ ศึกษาธิการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.09 น. ที่ โดมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูและมอบเกียรติบัตร โล่เกียรติคุณให้กับครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้พัฒนางานด้านการศึกษาอันจะส่งผลให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีความรู้ ความสามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป โดยมีนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีที่ตั้งหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยมีคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง ซึ่งการจัดงานวันครูได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดที่มีหน่วยที่ตั้งหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที กิจกรรมสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแสดงรำถวายมือเพื่อบูชาครู การกล่าวคำปฏิญาณตน ประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น