ข่าวการศึกษา

ชมรมอาสายุวกาชาด ม.นครพนม อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยนครพนม (RCY NPU) จัดกิจกรรมโครงการ “อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2567” เพื่อให้สมาชิก เยาวชน ได้เรียนรู้การเป็นอาสายุวกาชาด วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือด้านจิตอาสา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร)

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กาชาดไทยและยุวกาชาด บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) / การสำลัก” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น “บาดแผลและการห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น “การเป็นลม การชัก”

ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย, สมาคม วี.อาร์ กู้ภัยลำโขง เฟรนด์ชิพ นครพนม และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีโดยให้สมาชิกและเยาวชนได้เรียนรู้การเป็นอาสายุวกาชาด ได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือด้านจิตอาสาอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ เป็นการสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติของการเป็นอาสายุวกาชาดที่มีทัศคติที่ดี คิดดี คิดบวก ทำดี มีพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี ๆ ให้แก่สังคม มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละและมีจิตอาสา และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาขาดไทยต่อไปในอนาคต

นายพาสุ พรหมประกาย ประธานชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย มีพันธกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละและมีจิตอาสา และเพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติของการเป็น

อาสายุวกาชาดที่มีทัศคติที่ดี คิดดี คิดบวก ทำดี มีพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี ๆ ให้แก่สังคม ชมรมอาสายุวกาชาดมหา วิทยาลัยนครพนม จึงได้ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สมาชิกและเยาวชนได้เรียนรู้การเป็นอาสายุวกาชาด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือด้านจิตอาสาอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน

นางหนูบาง แท่งทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการ “อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2567” เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย เปิดโอกาสให้เยาวชน ชาย-หญิง ที่อยู่ในสถานศึกษา หรือบุคคลทุกสังกัด ที่มีความสนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ อยากอุทิศตนและสมัครใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการสรุปถอดบทเรียน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม