ข่าวการศึกษา

พ่อเมืองนครพนม มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย้ำนโยบายด้านการศึกษา 15 ข้อ


วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โรงเรียนเอกชน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จังหวัดนครพนม และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครพนม จำนวน 97 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยเน้นย้ำการดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนม 15 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน รวมถึงห้องน้ำ ห้องส้วมให้เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย “นครพนมเมืองแห่งความปลอดภัย” ดังนี้ ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ ป้องกันยาเสพติดและการพนันในสถานศึกษา กวดขันระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวกนิรภัย รวมทั้งความเร็วในการขับขี่ของผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทำให้โลกใบเดียวนี้มีอายุยืนยาวอย่างเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เน้นย้ำ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงฯอย่างเคร่งครัด พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ แก่ผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน Soft Power ให้แก่ผู้เรียน นำปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แจ้งผู้นำหมู่บ้านเพื่อแจ้งปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีนำความรู้ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้เรียน/ชุมชน ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการบ้านนี้มีผลผู้คนรักกัน รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้เรียนและบุคลากร

จัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ให้เพียงพอทั่วถึง ให้ติดตามการจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การเงิน สภาพบ้าน สภาพห้องน้ำ โถส้วม ห้องนอน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการจัดหาเงินทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สร้างและต่อเติมบ้าน ห้องน้ำหากเกินกำลัง ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือจังหวัดนครพนม ดูแลสุขภาพโภชนาการ อาหาร อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน สำรวจสภาพการจัดเก็บของสถานศึกษา การดื่มอาหารเสริม (นม) การรับประทานอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ แต่งกายตามนโยบายจังหวัดนครพนม ให้สุภาพ เหมาะสม สวยงาม โดยวันจันทร์ : ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันอังคาร : เครื่องแบบปฏิบัติราชการ วันพุธ : ผ้ามุกนครพนม วันพฤหัสบดี : ลายผ้าพระราชทาน วันศุกร์ : ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทรงผม สีผมให้สุภาพเรียบร้อย

ส่งเสริมการใช้ Application ThaiD ให้กับครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนอย่างแพร่หลาย และประชาสัมพันธ์การใช้ Application ThaiD ในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร ดูแล บำรุงรักษาบ้านพักครู หากสภาพไม่เหมาะสม ควรจัดการซ่อมแซมหรือรื้อถอน ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของจังหวัดนครพนม สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาล
โดยในการประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของจังหวัดนครพนมทั้ง 15 ข้อ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนของเด็กเล็ก โดยขอให้ตรวจสอบการขึ้นลงของเด็กว่าครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ การเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง การส่งเสริมศีลธรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และต้องให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 100% ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชจังหวัดนครพนมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบดีเด่น