ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี ลงนามถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบอำนาจให้ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหลวง โดยมี นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นางสาวสายฝน วันชาดา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา นายสวัสดิ์ อาจหาญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ร่วมพิธีลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหลวง โดยมี นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพวงศา คณะสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหลวง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโรงเรียนเทศบาลเทพวงศา 2

หลังจากนั้น ที่ได้ลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลเทพวงศา 2 เพื่อดูความพร้อมอาคาร ห้องเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลเทพวงศา 2 ก่อนที่จะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย