ข่าวการศึกษา

ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชมโรงเรียนเอกชนจัดการเรียนการสอนคุณภาพหลังผ่อนคลายโควิด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมชื่นชมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในการเปิดเรียนเต็มรูปแบบหลังผ่อนคลายโควิด-19 ระบุเน้นพัฒนาผู้เรียน 5 ด้าน ทั้งความสุข ความปลอดภัย ความดี ความเก่ง และความกล้า

ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.เพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์ และคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานแผนการจัดการเรียนการสอน

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วงในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้มอบนโยบายให้ตนและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลังได้หยุดเรียนการสอนมาเต็มรูปแบบมาประมาณ 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ จากการได้ลงพื้นที่และรับฟังการรายงาน ทราบว่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนต่างๆนำไปปฏิบัติอีกด้วย

ดร.สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุคสมัย หรือภาพที่อยากจะเห็นนั้น ได้ให้แนวทางไว้ 5 ด้าน คือด้านที่ 1 ความสุข ความสุขของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือทำว่าจะทำอย่างไรจะให้โรงเรียนของเราเป็น สคูล แฮปปี้เนส, ด้านที่ 2 คือความปลอดภัย ทั้งร่างกาย และจิตใจ ปลอดภัยจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปลอดภัยจากโซเชียล เด็กๆมาโรงเรียนแล้วรู้สึกอบอุ่น, ด้านที่ 3 ความดี ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น มีการช่วยเหลือแบ่งปัน มากกว่าจะเน้นการแข่งขัน เช่น ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, ด้านที่ 4 ความเก่ง เก่งในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น และด้านที่ 5 ความกล้า กล้าคิด กล้าสาธิต กล้าทำ กล้านำเสนอ กล้าแสดงออก

“ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับนักเรียน เมื่อเด็กมีการพัฒนาครบทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ก็จะเป็นเด็กที่มีความรู้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เมื่อมีคุณภาพปริมาณก็จะตามมา เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการเตรียมคน เตรียมเมล็ดพันธุ์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า เพราะรากฐานสำคัญของการศึกษาคือการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย” ดร.สุรศักดิ์กล่าวในที่สุด

ด้านบาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ โดยก่อนทำการเปิดเรียนนั้นทางโรงเรียนได้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน โดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินต่อไปตามปกติ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา สถานศึกษาเอกชนได้รับผลกระทบมากกว่าสถานศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ ได้แจ้งความต้องการของทางโรงเรียนต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนของการขอรับงบประมาณสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้มีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการศึกษา คือคุณภาพของลูกๆผู้เรียน