ข่าวการศึกษา

KKBS มข. MOU พัฒนาความเป็นเลิศจับมือเดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค-สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์ สร้างประสบการณ์ตรงให้นักศึกษา 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ  ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณดีคณะบริหรธุรกิจและการบัญชี ,ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย ,นายพันธจักร ว่องปรีชา CEO & Founder บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ,นางศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น,นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, นายพันชนะ  วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และนายจักรพันธ์  รัตนเพชร ประธานกรรมการบริษัท WRS Group ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชากรในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาในมิติด้านวิชาการ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะนักศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์กร การจัดฝึกอบรม การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานตรงให้กับนักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถ และมีมาตรฐานตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ
 

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์คจำกัด และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็น “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” ภายใต้พันธกิจที่กำหนดไว้คือ1. สร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุดปัจจุบันและอนาคต 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ 3. บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
  

รศ.ดร.เพ็ญศรี  กล่าวอีกว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจMOU กับทั้งสองหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตร ด้านธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ และเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ร่วมกัน

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ตามที่ท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงานแล้วนั้น ตนมีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือด้านวิซาการกับหน่วยงานทั้งสอง คือ บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำ Special Project และทำ International events ก”sจัดการอบรมสัมมนาความรู้ในด้าน Soft Skills, Protocol,Etiquettes อีกทั้ง ยังได้รับการบอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการระดับประเทศ รวมถึงเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/เครือข่ายกับคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสมาคมที่ผลักดันการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จัก และก้าวสู่เวทีสากล

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่อไปว่าในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ นายพันธจักร ว่องปรีชา CEO & Founder บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น, นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งสอง ทางด้านวิชาการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ และการอบรมทางวิชาการเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนการให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน สหกิจในเครือข่าย ฯ
 

ส่วน นายพันธจักร  ว่องปรีชา CEO & Founder บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่เป็นรูปประธรรมและทำไปแล้วเมื่อปี 2522 ในการประชุมเอเปค ได้ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปฝึกงานที่บริษัทฯของตนเอง นักศึกษาทั้งสองคนได้ลงไปฝึกงานในสนามจริง หลังจากนั้นนักศึกษาสองคนก็ได้มีประสบการณ์ ตนจึงได้มีการต่อยอด ให้เขาได้ทำงานได้อีก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ ตนคิดว่าถ้าเราให้โอกาส แม้ว่าจะไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯก็ตาม แต่จุดเริ่มต้นนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

นายพันธจักร กล่าวต่อไปว่าภายหลังที่ตนได้เดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลาเกือบ 8 ปี ได้มีลูกศิษย์เยอะมาก ลูกศิษย์ที่เรียนจบหรือยังไม่จบ ได้มีการมาสอบถามว่าอาจารย์ไทม์ มีที่ฝึกงานไหมหรือที่ ไหนมีงานให้น้องๆได้ลงสนามจริงทำงานบ้าง ซึ่งตนก็ไม่ลังเลพยายามสร้างโอกาสนั้น เพราะฉะนั้นการร่วมลงนามทางวิชาการในวันนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ทางเครือข่ายเดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค ได้รับงาน ที่มีความไว้วางใจจากรัฐบาล หรือกระทรวงต่างๆ เราจะมีช่องทางให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไปฝึกงานจริง สิ่งที่น้องๆจะได้รับคือค่าตอบแทน และประสบการณ์ และสิ่งที่น้องๆจะได้รับมากที่สุดคือความภาคภูมิใจ

“ในโอกาสนี้อยากให้ ความร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ไปยังคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็อยากให้ความร่วมมือแบบนี้เติบโตไปอย่างยั่งยืน และตลอดไป”นายพันธจักร กล่าว.