ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำท่องถิ่น ร่วมทำบุญกฐินบูชาเทวดา 4 ทิศ น้อมจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบสุข

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่  เป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองกฐินสามัคคี ถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา พร้อมบูชาเทวดา 4 ทิศ น้อมจิตอธิษฐานดลบันดาลบ้านเมืองสงบสุข

ที่วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายวิชิต ยานสุวรรณ์ ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง  พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน  และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่ผ้ากฐิน  ต้นดอกเงิน และปัจจัยไทยทาน พร้อมขบวนนางรำ แห่รอบหมู่บ้านและวัดหนองสวง  เพื่อนำไปทอดถวายพระภิกษุที่ประจำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อนำปัจจัยไทยทานถวายวัด ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา

นายวิชิต ยานสุวรรณ์ ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง กล่าวว่า การจัดงานบุญกฐิน  เป็นงานบุญประจำปีที่จัดขึ้นหลังเทศกาลออกพรรษา ซึ่งชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการบอกบุญ เชิญชวนบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นเจ้าภาพทำบุญร่วมในรูปแบบของกฐินสามัคคี เป็นการสืบสานประเพณีตามฮีต 12 คอง 14  ถือเป็นงานบุญประเพณีของชาวพุทธหลังเทศกาลออกพรรษา  โดยนำนำผ้ากฐินและปัจจัยไทยทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และวัดประจำชุมชน

 นายวิชิตกล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดงานบุญกฐินสามัคคี  โดยชมรมผู้สูงอายุและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในครั้งนี้  ซึ่งก่อนที่จะร่วมกันนำผ้ากฐินและปัจจัยไทยทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ยังได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาประทำ 4 ทิศ เพื่อเป็นบอกกล่าวให้รับรู้ร่วมอนุโมทนา พร้อมน้อมจิตอธิษฐาน โปรดดลบันดาลให้บ้านเมืองพบกับความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งทางด้านการเมือง และหวังให้สังคม ประเทศชาติ เกิดความสงบสุขอีกด้วย

ขณะที่พระครูสุธีวรสาร (ดร.) เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดหนองสวง กล่าวว่า บุญทอดกฐินเป็นอีกหนึ่งงานบุญประเพณีอันดีงาม ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่พุทธกาล ถือเป็นงานประจำที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันทำบุญ ซึ่งแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการทำความดี โดยการบริจาคและให้ทาน ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการให้ทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ อานิสงส์ของการให้ทานจะส่งผลให้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทั้งในภพนี้และภพหน้า

พระครูสุธีวรสาร (ดร.) กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การทำบุญกฐินยังเป็นการต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา บำรุงเสนาสนะ  และเป็นกุศโลบายให้คนเข้าวัด เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดี  โดยยึดหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะรักษาศีล 5 และเดินสายกลาง  รู้จักให้อภัย ให้ทาน หมั่นเข้าวัดทำบุญ การดำเนินชีวิตก็ปลอดภัย สังคมก็เกิดความสุขสงบร่มเย็น