วิถีชีวิต

ผวจ.นครพนม เปิดจวนผู้ว่าฯ ปลูกผักไว้ทานเอง เพื่อเป็นต้นแบบ

วันที่ 10 กันยายน 2566 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พาทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมนำโดยนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม ซึ่งมอบหมายให้นายวีรพงษ์ วรรณลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมงานพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณจวนผู้ว่า ที่หลากหลายชนิด อาทิ ผักสลัด ผักตั้งโอ๋ ผักกาด คะน้า พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ เพื่อให้นำไปรับประทานในครัวเรือนและนอกจากนี้ ยังได้นำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเป็นการแบ่งกันรับประทาน แลเป็นพื้นที่ต้นแบบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่นำไปปฏิบัติตาม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่ได้นำส่วนราชการจังหวัดนครพนมปรับพื้นที่พลิกฟื้นปลูกพืชผักสวนครัว ภายในบริเวณที่ว่างในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อปลูกไว้ทานเองและเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปลูกผัก” สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมขยายผลไปยังบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอ ให้มีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนไว้ทานเองอย่างน้อย ครัวเรือนละ 10 ชนิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น โดยในการนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้นำปัจจัยการผลิต เช่น ต้นกล้าผักสวนครัว และปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ต่างๆมาปรับใช้กับผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ