วิถีชีวิต

หนองบัวลำภู พระเทพวชิรคุณ ขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่18 ก.ย.ที่ผ่านมา พระเทพวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2566

พร้อม พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 8 นำพระเถรานุเถระ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ ขณะที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำตลอดการลงพื้นที่

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เดินทางถึงบริเวณพื้นที่ภายในวัดศรีสะอาด ภายใต้ในเต๊นท์ที่พร้อมนำเสนอภายใต้กิจกรรมและงานที่รอรับการตรวจเยี่ยมทั้งการนำเอาแนวทางรักษาศีล 5 อัตตลักษณ์ของพื้นที่ และการนำเอานวัตกรรมศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี ที่มีการบูรณการไว้ภายในนิทรรศการนำเสนอ แต่พื้นที่เจิงนองด้วยน้ำฝนที่ตกมาตลอดเช้าจรดเย็น ยากแก่การนำเสนอผลงาน แต่ภารกิจภายในศาลาการเปรียญก็มีนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประทับใจ โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตของคนศรีบุญเรือง เมืองคนดี ที่มีคุณลักษณะ 4 ดี(สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สังคมและสิ่งแวดล้อมดี และ เศรษฐกิจดี) โดยถือเอาการปฏิบัติศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

พระครูปริยัติโชติการ กล่าวว่า ชุมชนบ้านทรายมูล ชาวบ้านมีวิถีชีวิตและสภาพสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตามหลักวิถีพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีผู้นำชาวบ้านที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมการแบบบูรณาการกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์

พระเทพวชิรคุณ กล่าวชื่นชมชุมชนภายหลังคณะกรรมการฯตรวจเยี่ยมประทับใจและขอให้กำลังใจ เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้หลักการทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คนทุกวัย ในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมานสมัครสามัคคี เสียสละและเอื้ออาทร เอื้ออาทร เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการ Change for Good สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบคุณนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นทั้งหัวเรือและนายท้ายเรือคอยสนับสนุน อันเป็นการทะนุบำรุงพุทธศาสนาตามวิถีชาวพุทธ ภายใต้” โครงการ ชาวศรีบุญเรือง ร่วมใจ หิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ” หลังจากที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตแล้วก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งทำเป็นถุงยังชีพ “ถุงความห่วงใย” มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พระเทพวชิรคุณ กล่าวทิ้งท้าย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 17:24 น. by อินทรีภูพาน