วิถีชีวิต

เลย เริ่มแล้ว งาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” บวงสรวงศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง โดยมี นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเลย บวงสรวงศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะมีการเปิดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” โดยมีกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผูกผ้าเจ็ดสีศาลหลักเมือง สักการะศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ถวายเครื่องเซ่นไหว้ ผลไม้ เครื่องคาวหวาน สิ่งของมงคล

จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ถวายมาลัย ถวายดอกกุหลาบ ถวายเครื่องเซ่นไหว้ โปรยข้าวตอกดอกไม้โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ผู้ร่วมพิธีร่วมถวายเครื่องเซ่นไหว้โดยการปักธูปที่เครื่องบวงสรวง ถวายพากะหย่อง 4 ทิศ สำหรับบริวาร ผู้ร่วมพิธีต่างร่วมอธิษฐานขอพรในกิจกรรมบวงสรวงในวันนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นนางรำนำโดย นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ภริยาหัวหน้าส่วนราชการ ภริยานายอำเภอ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน แต่งกายด้วยชุดสีชมพูร่วมรำบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 อย่างอ่อนช้อยสวยงาม

ต่อมาเวลา 09.30 น.ที่ร้านดอกฝ้ายบาน@เมืองเลย (ซุ้มวัฒนธรรมจังหวัดเลย) บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดร้านดอกฝ้ายบาน@เมืองเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า ร้านดอกฝ้ายบาน @เมืองเลย เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน รวมจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล one Family one Soft power ตลอดจนการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสังคมให้มีคุณค่า และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมในทุกมิติเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชน สถานศึกษา กลุ่มศิลปินต่าง ๆ ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

โดยกิจกรรมภายในร้านดอกฝ้ายบาน @เมืองเลย ประกอบไปด้วย กิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิเช่น การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่รมควัน การทำของที่ระลึกจากธุง การทำกระทงกะลา การจำหน่ายผ้าฝ้ายและผ้าไหมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จากทั้ง 14 อำเภอ กิจกรรมการสาธิตอาหารฟิวชั่นจากเชฟชุมชนทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งเป็นการยกระดับอาหารพื้นบ้านไทเลยไปสู่อาหารสไตล์ใหม่ที่รับประทานง่ายและรสชาติอร่อย และการสาธิตอาหารพื้นบ้าน เป็นอาหารที่หล่อหลอมจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน สามารถนำครัวไทยสู่ครัวโลก ต่อไปในอนาคต กิจกรรมการสาธิตงานหัตถกรรม งานฝีมือและงานประดิษฐ์ จากกลุ่มชุมชนคุณธรรม กลุ่มเยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสีหน้ากากผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย จากสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงวงโปงลาง จากโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด เทศบาล 1 การแสดงดนตรีร่วมสมัย จากมหาวิทยาลับราชภัฎเลย การแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงหมอลำไทเลย การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอีสาน การเสวนาทางวิชาการ การเทศน์แหล่ ซึ่งทุกกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 11.00-20.00 น.