ข่าวสังคม

นครพนม มทบ.210 เปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย (ผลัดที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 ก.พ. 2567 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ เสธ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ของ นฝ.นศท.มทบ.210 ณ หอกระโดดสูง 34 ฟุต ค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึก พร้อมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าที่ หัวหน้านักเรียน, หัวหน้ากองร้อย,หัวหน้าหมวด โดยมี พ.ท.พลวรรธน์ อินทำ ผบ. นฝ.นศท.มทบ.210 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร,ชุดครูฝึก และนศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย (ผลัดที่ 5) ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวน 510 นาย ร่วมพิธีฯ โดย พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ เสธ.มทบ.210 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเติบโตเป็นผู้นำ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาประเทศและทำเพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พร้อมพัฒนาศักยภาพให้เป็น รด. ที่มีระเบียบ วินัย และภาคภูมิใจตนเองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลกองทัพบก