วิถีชีวิต

สสจ.เลย KICK OFF “อาหารเป็นยา”สร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันที่ 2 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย นางสาวอุบลรัตน์ มโนศิลป์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอาหารเป็นยา จังหวัดเลย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ยกระดับร้านอาหารเป็นยาตามเกณฑ์การประเมินของกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมรวบรวมองค์ความรู้อาหารภูมิปัญญาจากสมุนไพรท้องถิ่น พัฒนาเป็นเมนูอาหารที่เป็น ยาอัตตลักษณ์จังหวัดเลย รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานในปี 2567 มอบเกียรติบัตรนักโภชนาการ สถานพยาบาล มอบป้ายร้านอาหารเป็นยาจังหวัดเลย

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จังหวัดเลยต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งพืชผักสมุนไพร ที่อุดมสมบูรณ์มาก หากนำต้นทุนที่มีอยู่มาต่อยอดอย่างเป็นระบบ จะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและทางยา ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเติมสรรพคุณทางยากับอาหารสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลในเมนู “อาหารเป็นยา” แล้ว จะสามารถเพิ่มมูลค่าอาหารในจานนั้น ได้หลายเท่าตัวเลยที่เดียว ซึ่งจังหวัดเลยก็สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาอาหารเป็นยาร่วมกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย จะมีโรคประจำตัวตามมามากมาย หากนำอาหารที่เป็นยามาถ่ายทอดต่อยอดประยุกต์ให้ความรู้กับประชาชน และสถานพยาบาล จะทำให้มีเมนูอาหารเป็นยาดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเน้นส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่เป็นอินทรีย์และปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้วย

นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย 13 ข้อ ยกระดับ 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนกรมการแพทย์แผนไทยฯ ขับเคลื่อนงานอาหารเป็นยา รองรับนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเลยได้ดำเนินงานสนองต่อนโยบาย ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศูนย์เวลเนส ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับร้านอาหารเป็นยาทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานบริการเอกชนกว่า 85 แห่ง ไม่เพียงแต่การจัดทำเมนูอาหารเป็นยาด้วยสมุนไพร ยังได้จัดทำเป็นเมนูสุขภาพ คำนวณคุณค่าทางโภชนาการ โดยทีมแพทย์แผนไทยร่วมกับเครือข่ายนักโภชนาการในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดเลย รังสรรค์เมนูอาหารเป็นยารองรับการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเลย และรองรับการพัฒนาอำเภอเชียงคานให้เป็นพื้นที่ Loei Blue Zone

ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานในปี 2567 ไตรมาสที่ 1 จังหวัดเลย มีสถานประกอบการ และหน่วยบริการผ่านการประเมินรับรองอาหารเป็นยา รวม 85 แห่ง และได้รวบรวมเมนูอาหารเป็นยา เป็นเมนูชูสุขภาพ ในรูปแบบ E-BOOK และประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองในโลกเสมือนจริง หรือ METAVERSE เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น วัตถุดิบจากเกษตรกรในชุมชนมาสร้างเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของ “คนไทเลย” สามารถสร้างและกระจายรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 49.53% โดยมีกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อาหารไทยถิ่น กินเป็นยา การประชุมถอดองค์ความรู้ บูทนิทรรศการ การสาธิตอาหาร เป็นยา ของคนจังหวัดเลย