วิถีชีวิต

ร้อยเอ็ด อบต.โพธ์สัยจัดถนนวัฒนธรรมของดีประจำตำบล

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ถนนวัฒนธรรมของดีตำบลไพธิ์สัย ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ พนักงาน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย กล่าวว่า การจัดโครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ให้ยังคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป เป็นการประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOPในในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีพื้นที่จัดแสดง และจำหน่ายที่สินค้าเหมาะสมเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนำของดีจากชุมชนมาจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของหมู่บ้าน มีการออกร้าน การรวมกลุ่มเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ นอกจากนี้ยังมีขบวนศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมรำพื้นบ้าน การนำเสนอวิถีชุมชนโพธิ์สัยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมแสดงถึงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องโพธิ์สัยประกอบด้วยการแสดงขบวนวัฒนธรรมของชุมชนตำบลโพธิ์สัย ขบวนวัฒนธรรมของเด็ก เยาวชนโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์สัย และอำเภอศรีสมเด็จ การแสดงชุด สุดสะออนโพธิ์สัย การแสดงรำชุดโพธิ์สัยเมืองน่าอยู่เฟื่องฟูวัฒนธรรมการแสดงรำชุดบ้านพี่เมืองน้องหัวใจหนึ่งเดียวตำบลโพธิ์ทอง และตำบลสวนจิกมีเด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำนวนมาก