ข่าวการเมือง

กาฬสินธุ์คณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯลุยกาฬสินธุ์นำร่องแก้ไขปัญหาหนี้สิน

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาการบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของประชาชน นำร่องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการมีความรู้พื้นฐานทางการเงิน การบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจค้าขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยมีนายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย รองประธานกรรมาธิการฯ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมาธิการ และนางสาวแอนสิริ วลัยกนก กรรมาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.สาขากาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของประชาชน” จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้การประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ประชาชนในภาคแรงงาน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ พ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบธุรกิจค้าขายขนาดเล็ก มีรายได้ลดประชาชนถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนจำนวนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจจนต้องปิดกิจการ

นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการ ประชาชนในภาคแรงงานและประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรักษาการจ้างงาน และสามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจและความยากลำบากนี้ไปให้ได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและทำธุรกิจค้าขาย รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลที่กำลังเร่งดำเนินการ จึงจัดสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของประชาชนขึ้น ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์เป็นจุดนำร่องจัดสัมมนาครั้งแรกในครั้งนี้

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมาธิการฯ กล่าวว่า กรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เห็นความสำคัญการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ การเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งในเรื่องของการพักชำระหนี้ การจัดสัมมนาครั้งหนี้ นอกจากจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้พื้นฐานทางการเงิน การบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจค้าขายได้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมดังกล่าวแล้ว ยังเป็นอีกบทบาทหนึ่งของกรรมาธิการ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการเงิน เช่น สถาบันการเงินชุมชน หรือกองทุนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย