ข่าวการเมือง

ขอนแก่น อบรมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน เตรียมพร้อมรับสมัคร สว.

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 พ.ค. 2567 ที่ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฝึกอบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 60 คน

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 วันเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกระดับจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 และวันเลือกระดับประเทศ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) ทำหน้าที่ในการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือก สว. รวมถึง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นคนดี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รู้วิธีการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)