ข่าวการเมือง

สกลนคร รับสมัครเลือก สว.2567 วันแรก มีผู้สนใจทยอยเข้ายื่นใบสมัครต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 พ.ค. 67) เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20- 24 พ.ค. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร พบว่ามีผู้ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร ระบบการคีย์ข้อมูล และจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอำนวยความสะดวกผู้สมัคร ซึ่งการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับสถานที่รับสมัคร ในแต่ละอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร มีดังนี้
อ.กุดบาก หอประชุม อำเภอกุดบาก
อ.กุสุมาลย์ ห้องประชุม อำเภอกุสุมาลย์ ชั้น 2
อ.คำตากล้า ห้องประชุม อำเภอคำตากล้า ชั้น 2
อ.โคกศรีสุพรรณ ห้องประชุม อำเภอโคกศรีสุพรรณ ชั้น 2
อ.เจริญศิลป์ หอประชุม อำเภอเจริญศิลป์
อ.เต่างอย ห้องประชุมพระธาตุเต่างอย ชั้น 2
อ.นิคมน้ำคูน หอประชุม อำเภอนิคมน้ำอุน
อ.บ้านม่วง ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ชั้น 2
อ.พรรณานิคม หอประชุม อำเกอพรรณานิคม (หลังใหม่)
อ.พังโคน หอประชุม อำเภอพังโคน
อ.โพนนาแก้ว ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ชั้น 2
อ.ภูพาน หอประชุม อำเภอภูพาน
อ.เมืองสกลนคร ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อ.วานรนิวาส ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเกอวานรนิวาส
อ.วาริชภูมิ หอประชุม อำเภอวาริชภูมิ
อ.สว่างแดนดิน หอประชุม อำเภอสว่างแดนดิน
อ.ส่องดาว ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอส่องดาว ชั้น 2
และ อ.อากาศอำนวย ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ชั้น 2

ผู้สมัคร สว. จะต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปให้พร้อม ดังนี้ 1. แบบใบสมัคร (สว. 2) แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) โดยใบ สว. 4 ต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง และยื่นสำเนาบัตรประชาชนของพยาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องแนบมาพร้อมกันด้วย 2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบรับรองแพทย์ 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป 5. หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอที่ผู้สมัครเลือกสมัคร ได้แก่ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเกิดในอำเภอที่สมัคร เช่น สูจิบัตร หรือ หลักฐานที่แสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครไม่น้อยกว่าสองปี เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หรือหลักฐานการลาออกกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 2,500 บาท 8. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก และไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ช่องทางร้องเรียน / สายด่วน 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือก สว. ได้ที่แอพพลิเคชั่น “Smart Vote” 2. แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือก สว. ได้ที่แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” 3. ช่องทางติดต่อ “สายด่วน กกต. 1444 และ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567”