ประชาสัมพันธ์

‘สสจ.นครพนม’ ขับเคลื่อน Quick Win เปิด ‘ศูนย์ชีวาภิบาล-คลินิกส่งเสริมมีบุตร’ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รพ.โพนสวรรค์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมศรีประไพ ชั้น 4 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ โดยรับฟังการนำเสนอการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลโพนสวรรค์ และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โดยนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ ดร.พัชราพร ควรรสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ชีวาภิบาล

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ให้ยกระตับ 30 บาท พลัส Quick Win 100 วัน ประเด็นนโยบายสถานชีวาภิบาล เป็นการบูรณาการระบบ Palliative care Elderly care และ Long term care เข้าด้วยกัน เชื่อมประสานจากการดูแลที่โรงพยาบาลลงสู่ชุมชน ผ่านการดูแลที่บ้าน ชุมชน และสถานชีวาภิบาลในชุมชน ในส่วนของโรงพยาบาลจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีระบบชีวาภิบาลและศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลทุกแห่ง

คำว่าชีวาภิบาล คือ “ชีวา” หรือชีวิต กับ “อภิบาล” คือ การบำรุง ดูแลอย่างรอบด้าน เมื่อรวมกันจึงเป็นคำว่า “ชีวาภิบาล” ซึ่งหมายถึง การบำรุงดูแลชีวิต ศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลโพนสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลชีวิตของผู้ป่วยตามหลักการดูแลแบบระยะยาว และแบบประคับประคอง (Palliative care) มีแพทย์ทีมสหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลหลักเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายขาด ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาต่อเนื่องจนเสียชีวิต รวมถึงการติดตามดูแลหลังสูญเสีย

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาวแบบประคับประคองมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีอายุขัยที่มากขึ้น และถ้าไม่เน้นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ในช่วงท้ายของชีวิตก็จกลายเป็นผู้ป่วยระยะยาวที่ต้องเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง และกลายเป็นผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative care) และต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา การมีศูนย์ชีวาภิบาลเกิดขึ้นในทุกโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดระบบการดูแลสนับสนุนทีมสหวิชาชีพ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน รวมถึงขับเคลื่อนให้เกิดสถานชีวาภิบาลในชุมชนได้ จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต

“ศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลโพนสวรรค์ เน้นการทำงานแบบองค์รวมให้ได้รับการตอบสนองครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิตใจอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรเครือข่ายอาสาสมัครของอำเภอโพนสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งเดิมเต็มความต้องการในสิ่งที่ทีมรักษาทำไม่ได้ เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้กำลังใจกันในชุมชน ช่วยเหลือและจัดการปัญหาเบื้องต้นของผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตที่บ้านอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ทนทุกข์ทรมาน”

หลังพิธีเปิด “ศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลโพนสวรรค์ อย่างเป็นทางการ นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อม ทพญ.วิภารัตน์ วรหาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของให้คุณยายทา วงศ์ล่าม อายุ 88 ปี ณ ห้องพักพิเศษ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และได้เปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” ณ บริเวณห้องคลินิก ชั้น 1 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ซึ่งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร เปิดให้บริการทุกวันอังคารเวลา 08.00น.-12.00 น.