ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ เปิดศูนย์ใหญ่ชีวาดูแลผู้ป่วย

  
โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิด 2 ศูนย์ใหญ่ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลและวัด ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสนองนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ที่ตึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ชีวาภิบาล ของโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้ายทุกกลุ่มวัย ที่มีทีมบุคลากร มีระบบบริการ และระบบให้คาปรึกษาแก่เครือข่าย รวมถึงระบบจัดการยาเวชภัณฑ์ คลังอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดูแลที่บ้านหรือชุมชน เสร็จแล้ว

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสถานชีวาภิบาล ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแต่เดิมเป็นศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ ได้ให้สถานที่และปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม และได้รับเมตตาจากพระอธิการแสนปราชญ์ ปัญญาคโม ประธานศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเขตสุขภาพที่ 9 ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด (ธ) จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ก่อตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้าย สาขาจังหวัดสุรินทร์ สถานชีวาภิบาล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ สามารถให้การดูแลทั้งพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และฆราวาสที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่มีญาติดูแล เป็นจานวน 10 ห้อง มีทีมจิตอาสาให้การดูแล นาทีมโดย นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รอง ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ปรึกษาสถานชีวาภิบาล นำทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ทีมจิตอาสา และภาคีเครือข่ายจัดบริการในสถานชีวาภิบาลแห่งนี้

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีแนวนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”นโยบายสถานชีวาภิบาล เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ที่พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ด้วยการวางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และลดภาระบุตรหลานโดยให้มีการจัดตั้งสถานชีวาภิบาล ในทุกจังหวัด จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในทุกโรงพยาบาล และศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงได้เปิดศูนย์ชีวาภิบาลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ที่สร้างระบบชีวาภิบาลในโรงพยาบาล และ สถานชีวาภิบาล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาต โดยบูรณาการระบบริการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว การดูแลประคับประคอง ระยะท้าย ผ่านทางงานตติยภูมิ ทุติยภูมิ เชื่อมโยงสู่ระบบบริการ ปฐมภูมิลงสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดระบบบริการดูแลที่บ้าน (Home care และ Home ward) และชุมชน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ ตั้งแต่การดูแลในโรงพยาบาลจนถึงบ้านและชุมชน…