ประชาสัมพันธ์

นครพนม ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

ที่หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.รักษาราชการแทน เลขาธิการป.ป.ส. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปราม ยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) และร่วมแถลงผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยการแถลงผลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลของการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ได้ประกาศจังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่พิเศษ ตามมาตรา 5 (10) แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการสกัดกั้น ปราบปรามทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ลดความรุนแรงและความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ได้แก่ อ.ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม อ.ธาตุพนม และ อ.บ้านแพง เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกมิติปัญหา โดยมีหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 หรือ นบ.ยส.24 ซึ่งมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้บัญชาการ SINGLE COMMAND ด้วยตนเอง โดยจัดตั้งกลไกต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติและการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดทั้งบูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในวันนี้ นบ.ยส.24 ได้ดำเนินการมาใกล้ครบ 1 เดือน จึงเห็นสมควรแถลงผลการปฏิบัติในห้วง 28 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ใน 4 อำเภอ การประสานข้อมูลการข่าวกับหน่วยกำลังในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยการวิเคราะห์เป้าหมายเครือข่าย เครือข่ายรายใหญ่ 7 เครือข่าย เครือข่ายชาวไทย 10 เครือข่าย เครือข่ายขนาดเล็ก
เป็นกลุ่มขนลำเลียง 67 ราย การปฏิบัติการเชิงรุก ในการกำหนดเป้าหมายปิดล้อมตรวจค้น และ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และมีการประชุมติดตามงานและมีการเปิดกล่องร้องทุกข์เพื่อรับทราบปัญหาของชาวบ้านจากยาเสพติด ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ตลอดห้วงเวลา จำนวน 107 ครั้ง จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมในพื้นที่ จำนวน 171 ครั้ง ผลตรวจไม่พบผู้กระทำผิดยาเสพติด ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นจำนวน 9 ครั้ง ผลพบผู้กระทำผิดยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน พบปะผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน และเข้าช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของชาวบ้าน

จากนั้น พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ฯ ได้เดินทางไปตรวจการทดสอบระบบเฝ้าตรวจสกัดพื้นที่ชายแดน ณ บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจจุดสกัดท่าอุเทน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม