ประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ รณรงค์ลดอุบัติเหตุฉลองปีใหม่เมาให้นอนอยู่บ้าน ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และพิธีเปิดการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น มีการปล่อยแถวขบวนรถออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุไปตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี พล ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง.ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษามาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.2566 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2567 พร้อมให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยการ สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาขนตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย และอุบัติเหตุทางถนน ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปีเช่นกัน จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูงสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2567 (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ”ขับขี่ ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงปีใหม่ 2567 จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี คือ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 18 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 17 ราย และเสียชีวิตไม่เกิน 6 ราย ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมาย และในอนาคตเรายังต้องเผชิญกับสาธารณภัยในอีกหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นมีความรุนแรง และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นับเป็นอุบัติภัยหนึ่งที่ได้คร่าชีวิตและทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้น ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันสร้างความตระหนักและรับรู้ในปัญหาความสูญเสียที่ เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วัน อย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งครอบครัวญาติพี่น้องจะต้องช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดี หากฉลองปีใหม่แล้วเมาสุรา จะต้องไม่ให้ขับขี่รถทุกชนิดออกไปจากบ้าน ฉลองปีใหม่แล้วเมาให้นอนอยู่บ้านตนเองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทุกชนิด