ประชาสัมพันธ์

นครพนม วันที่สาม อุบัติเหตุ 4 ครั้ง เจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 4 ราย เน้นย้ำทุกด่านต้องคุมเข้มดูแลกวดขันขับรถเร็ว – ดื่มแล้วขับ – ง่วงไม่ขับ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย และอำเภอ 12 อำเภอ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ พร้อมหารือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่ และประชุมร่วมกับแต่ละอำเภอ เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็น แนวทางข้อสั่งการจากส่วนกลาง สรุปผลการปฏิบัติงาน และสถิติอุบัติเหตุประจำวัน ในภาพรวมของประเทศ ภาค เขต และจังหวัด รวมทั้งการรายงานผลการปรับงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ

โดยผลการดำเนินงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วันที่สามในช่วงควบคุมเข้มข้น) จังหวัดนครพนม เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง สะสม 5 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย สะสม 4 ราย เสียชีวิต 4 ราย สะสม 4 ราย ทั้ง 12 อำเภอมีการตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 22 จุด มีผู้ปฏิบัติงานทุกผลัด จำนวน 734 คน มีการเรียกตรวจตาม 10 มาตรการ (ความเร็ว ย้อนศร ฝ่าฝืนไฟจราจร ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็ดขัด แซงในที่คับขัน เมาขับ ไม่สวมหมวก จยย.ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์) พบกระทำความผิด 567 ราย สะสม 1,685 ราย เป็นผู้ไม่มีใบขับขี่มากสุด รองลงมาเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินที่กำหนด ไม่คาดเข็มขัด และพฤติกรรมอื่นๆ ตามลำดับ

ซึ่งตลอดทั้งวันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4 ครั้ง ที่อำเภอเมืองนครพนม 1 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอศรีสงคราม 1 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิต1 ราย ที่อำเภอโพนสวรรค์ 1 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิต1 ราย และที่อำเภอปลาปาก 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุจากการขับขี่เร็ว ไม่สวมหมวก ทัศนวิสัยไม่ดี ดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์/รถปิคอัพ ประธานในที่ประชุม ได้กำชับทุกด่านให้กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วและดื่มแล้วขับบนเส้นทางสายหลักและสายรองในช่วงเวลามีสถิติอุบัติเหตุสูง และเน้นย้ำให้ด่านชุมชนปฏิบัติการเชิงรุก เพิ่มความเข้มงวด โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “เคาะประตู” เข้าไปพูดคุย แนะนำ ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และใช้กลไก “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” เพื่อตักเตือน ป้องปราม ยับยั้งผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกคะนองและเสี่ยงอันตราย รวมถึงเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และฝากพี่น้องประชาชนให้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความไม่ประมาทและเพิ่มความระมัดระวังอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงดูแลสภาพร่างกายให้พร้อมขับขี่ และตรวจเช็คสภาพรถให้ปลอดภัยก่อนออกเดินทางกลับ เพื่อให้การเริ่มต้นปีใหม่ 2567 เป็นไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง รพ.ทุกแห่ง รพ.สต. อสม. ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

หากประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป