ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ ศูนย์อนามัยที่ 10 ขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลในชุมชนและ health Station ตามนโยบาย Quick Win 100 วัน

วันที่ 5 ม.ค. 2567 นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลในชุมชนและ Health Station ตามนโยบาย Quick Win 100 วัน เขตสุขภาพที่ 10 ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเปิดป้ายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชีวาภิบาล “จิตตเกษม” ตำบลหนองแก้ว

พร้อมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชีวาภิบาล “จิตเกษม” ตำบลหนองแก้ว และHealth Station และมอบสิ่งสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์ และเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับยั่งยืน แด่พระครูภาวนากิจจาทร รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระคิลานุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และประชาชนในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 100รูป/คน