ประชาสัมพันธ์

สกลนคร เปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ ให้ได้รับความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุม อำเภอเมืองสกลนคร ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนคร เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” ซึ่งเป็นการ Kick Off พร้อมกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ให้ความสนใจ ทั้งที่เป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้เรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถเข้าถึงอาชีพ และเข้าถึงบริการการให้สินเชื่อในระบบ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กำหนดจัด เป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยในตลาดนัดแก้หนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายปกครอง อัยการ ตำรวจ สถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ยหนี้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ได้พบปะ พูดคุยและดำเนินการทำข้อตกลง เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบ ให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดสกลนคร มีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วทั้งสิ้น 1,567 จำนวนมูลหนี้รวม 87,695,519.36 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาท สามสิบหกสตางค์) ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 155 ราย เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม

นางสมใจ ครุธตำคำ ประธานศูนย์เรียนรู้ “ดาวล้อมเดือน” อำเภอเมืองสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ของตนจะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน ฝึกฝนเพื่อให้มีรายได้ ซึ่งการเปิดตลาดนัดแก้หนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงระบบบริการหนี้ในระบบ ได้รับการฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น